Toelatingsbeleid en rondleiding

Wat leuk dat u interesse heeft in onze school. Naast alle informatie die op deze website is te vinden is het natuurlijk ook belangrijk om onze school te bezoeken en de sfeer te ervaren. De rondleidingen zijn in kleine groepen en beginnen om 8:45 tot ongeveer 10:00 uur. U kunt een mail sturen naar [email protected] om een afspraak te maken voor een verdere kennismaking en een rondleiding.

ODBS Pieterskerkhof is een echte binnenstadsschool met vooral leerlingen uit de directe omgeving van de school. Daarnaast zijn er ook kinderen die uit andere wijken komen vanwege het Daltononderwijs of om andere specifieke voorkeuren.

Kinderen starten als ze 4 jaar oud worden. Per jaar kunnen wij maximaal 36 leerlingen inschrijven in groep 1 op onze school. Omdat wij jaarlijks meer aanmeldingen hebben dan kindplekken, kunnen wij niet alle kinderen plaatsen. Broertjes, zusjes en kinderen uit de nabije omgeving hebben voorrang.

De groepsgrootte ligt over het algemeen rond de 25-30 leerlingen. Vanwege onze ligging in de binnenstad hebben we regelmatig te maken met verhuizingen. Hierdoor zijn de groepen in de onderbouw voller dan in de bovenbouw, met een maximum van 35 leerlingen. We houden in de midden- en bovenbouw een streefmaximum aan van 30 leerlingen.

Aanmelding

In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt kunt u uw kind aanmelden op onze school via het formulier op: Naardebasisschool.utrecht.nl. De plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit.

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over de manier van aanmelden. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen.

Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school. Dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. Bijvoorbeeld omdat al een ouder broertje of zusje naar onze school gaat. De regels voor voorrang vindt u op de website Naardebasisschool.utrecht.nl

Zijn er daarna nog plaatsen over? Dan wordt er gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Als het nodig is, komt er een loting. Deze loting wordt stedelijk geregeld in Utrecht.

Heeft uw kind geen plaats gekregen op onze school? Dan plaatst het stedelijke aanmeldproces uw kind automatisch op de 2e, 3e of volgende school van uw voorkeur die wél plaats heeft. Na afloop van het kwartaal hoort u via het stedelijk aanmeldproces of onze school plaats voor u heeft.

Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt binnen de opgegeven termijn.

Toelaten en inschrijven

Als u de plaats voor uw kind bevestigt vragen we u extra informatie over uw kind. Het kan zijn dat we verder onderzoek doen. Bijvoorbeeld door gegevens te vragen aan de voorschool of het kinderdagverblijf van uw kind. De directeur besluit hierna over de toelating. U krijgt hierover binnen 6 weken bericht. Onze school heeft een zorgplicht: voor een aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoeften onderzoeken we of passende ondersteuning mogelijk is. Als dat niet mogelijk is dan zoeken we met u een geschikte plek op een andere school.

Kinderen die van een andere school komen (zij-instromers)

Kinderen die van een andere school komen, kunnen worden aangemeld gedurende het gehele jaar. Of zij kunnen worden geplaatst is afhankelijk van het aantal leerlingen in de desbetreffende groep.

Als er plaats is in de groep, zal er allereerst een gesprek zijn tussen de ouders en de schoolleiding. Vervolgens zal de directie of intern begeleider contact opnemen met de vorige school over de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van het kind.

Uitgangspunten bij het al dan niet aannemen van een nieuwe leerling zijn dat er voldoende ruimte moet zijn in de groep, dat de nieuwe leerling baat zal hebben bij plaatsing op onze school (juiste vorm van onderwijs) en dat aan de onderwijs- en zorgbehoeften van zowel de nieuwe leerling als de betreffende groep voldaan kan worden.

Uiterlijk 6 weken na aanmelding wordt de definitieve beslissing genomen en gecommuniceerd naar ouders of een leerling al dan niet kan worden toegelaten.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?