Missie en visie

Onze identiteit

ODBS Pieterskerkhof is een kleine Dalton basisschool in de binnenstad van Utrecht. Het is er knus en overzichtelijk. De eigenheid, talenten en kwaliteiten van leerlingen staan voorop. Leerlingen zijn eigenaar van hun leerproces. Leerkrachten en ouders/verzorgers begeleiden samen de leerlingen in dit proces.

Leerkrachten, ouders en kinderen zijn actief betrokken en doen veel op school. Het team is kritisch en constant in beweging.

Onze identiteit, waarmee wij ons als Daltonschool onderscheiden, wordt gekenmerkt door het belang dat wij hechten aan: eigenaarschap, eigenheid, plezier, verbondenheid, vertrouwen, rust & regelmaat.

Onze kernwaarden leiden ons naar een school waar:

  • … de sfeer ontspannen, rustig en bruisend is
  • … iedereen met plezier naar school gaat
  • … iedereen gemotiveerd is en het beste uit zichzelf haalt
  • … iedereen een kritische blik heeft naar zichzelf en elkaar

Onze visie

We streven naar een rijke leeromgeving die zich richt op de brede vorming van kinderen op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief expressief en lichamelijk gebied. Deze rijke leeromgeving biedt kinderen de gelegenheid hun kwaliteiten en talenten te ontdekken, delen en ontplooien. We dagen kinderen uit om een actieve, onderzoekende en reflectieve houding aan te nemen, waarbij ze langzaam maar zeker eigenaar worden van hun leerproces. Kinderen formuleren met de leerkracht hun leerdoelen. Leerkrachten bieden samen met ouders begeleiding en ondersteuning aan de kinderen bij het vormgeven en het verloop van hun leerproces.

De school is onderdeel van en verbonden met de wereld om zich heen; de wijk, de stad, ons land, Europa en de wereld. We leggen de verbinding met de wereld door onze kinderen te laten leren in, met en van hun omgeving. Hiermee bieden we hun een zinvolle en betekenisvolle context waarin zij vaardigheden ontwikkelen die essentieel zijn voor hun vorming tot autonome sociale burgers. Wij richten ons daarbij op 21ste eeuwse vaardigheden als samenwerken, creatief denken, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en reflecteren, presenteren en communiceren, initiatief tonen, sociale en interculturele vaardigheden.

Er is een geïntegreerd onderwijsaanbod dat de basisvakken verbindt met de wereldoriëntatievakken van het model VierKeerWijzer (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur). De basisvakken worden in de ochtend onderwezen. In de middag richten de kinderen zich op de wereldoriëntatievakken die thematisch worden aangeboden. Wij zorgen voor een geïntegreerd aanbod dat de verschillende vakken met elkaar verbindt. Vakken, zoals techniek, tekenen, handvaardigheid, muziek, dramatische expressie, dans, omgevingseducatie en mediawijsheid zijn bijzonder geschikt om geïntegreerd te worden met de thema's vanuit geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Ook de basisvakken worden steeds meer verbonden aan de thema's waar de kinderen mee bezig zijn.

Daltonvisie

Onze visie komt voort uit de Daltonvisie, die wordt verwoord in een vijftal kernwaarden. Deze waarden zijn terug te zien in alles wat we doen:

Vrijheid in gebondenheid

Leerlingen krijgen de vrijheid hun schoolwerk naar eigen inzicht te plannen. Hierdoor wordt onderwijs iets van de leerlingenzelf. Maar in deze vrijheid zijn de kinderen wel gebonden: ze moeten rekening houden met anderen, verantwoordelijkheid dragen over hun keuzes en verantwoording afleggen over hun werk. Dit is iets wat leerlingen gaandeweg leren, begeleid door hun leerkracht.

Samenwerking

Leerlingen werken samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken. Zo leren leerlingen dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Door samen te werken, ontwikkelen onze leerlingen sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren.

Effectiviteit

Leerlingen werken effectiever en efficiënter doordat ze een taak hebben waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren. Leerlingen worden als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijk leren te zijn voor hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren.

Zelfstandigheid

Leerlingen leren doelgericht aan een taak te werken en om tijdens dit leerproces hulp te zoeken, als het nodig is. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moeten leerlingen leren beoordelen welke beslissingen zij het beste kunnen nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hen effectief en verantwoord zijn.

Reflectie

Dagelijks in de klas leren onze leerlingen met elkaar over hun eigen gedrag en eigen werk na te denken, hier lering uit te trekken en doelen te stellen voor groei en verbetering.

Onze school

Hier vindt u alle inhoudelijke informatie over de school zoals o.a. de missie/visie, het team en ons onderwijs.
Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?