Ondersteuning

Leerlingenzorg, aandacht voor de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen, is er voor alle leerlingen.

Binnen de school willen we de ontwikkeling van de leerlingen goed en zorgvuldig volgen. Leerlingen ontwikkelen zich op verschillende manieren. We vinden het belangrijk om uit te gaan van deze verschillen en hierop aan te sluiten bij het aanbieden van de leerstof.

Handelingsgericht werken

We werken volgens de cyclus van handelingsgericht werken, die driemaal per jaar doorlopen wordt. Onderdeel hiervan is het werken met een plan voor de groep, waarin het onderwijsaanbod voor de leerlingen op drie niveaus is uitgewerkt.

Instructies op de basisvakken worden op deze drie niveaus gegeven. Leerlingen die weinig instructie nodig hebben krijgen een verkorte instructie. De rest van de groep krijgt de basisinstructie. Leerlingen die meer instructie nodig hebben, krijgen verlengde instructie en eventueel aanvullende oefeningen. Dit model noemen we het "directe instructiemodel". Door gebruik te maken van dit model krijgen alle leerlingen de aandacht die ze nodig hebben om zich de basisvaardigheden eigen te maken.

Periodiek evalueren we de gehanteerde aanpak in de verschillende groepen. Hierbij gaat het om het signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zowel pedagogisch als didactisch van aard. Door middel van methode-onafhankelijke toetsen (IEP), methode gebonden toetsen en observaties wordt nagegaan of vorderingen van alle leerlingen overeenkomen met de gestelde doelen.

Afhankelijk van de toetsresultaten wordt een analyse uitgevoerd op individueel of groepsniveau. In overleg met de Intern Begeleider wordt de aanpak bijgesteld of een individueel handelingsplan opgesteld met als doel de ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen of de problemen van een of meer leerlingen op te lossen.

In enkele gevallen kunnen wij niet voldoende tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling. Deze leerlingen hebben meer nodig dan de basisondersteuning en meer dan wat wij als school zelf extra kunnen bieden. In dat geval schakelen we de hulp in van het samenwerkingsverband. Ook kan het zijn dat we een arrangement kunnen aanvragen bij het Samenwerkingsverband Utrecht.

Rapportage

Er wordt op verschillende manieren gerapporteerd op onze school:

  • In het leerlingvolgsysteem Parnassys worden alle toetsresultaten van onze leerlingen vastgelegd. Ouders/verzorgers kunnen via het ouderportaal van dit systeem op elk gewenst moment de vorderingen van hun kinderen bekijken.
  • Tweemaal per jaar geven onze leerkrachten in een rapport aan hoe de ontwikkeling verloopt t.a.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling en de Daltonvaardigheden.
  • Tweemaal per jaar maken onze leerlingen een portfolio. Ze verzamelen gedurende zo'n 13 weken allerlei materiaal om te laten zien waar ze de afgelopen periode mee bezig zijn geweest; wat ze hebben bereikt, waar ze trots op zijn. Leerlingen stellen leerdoelen op aan het begin van de periode en reflecteren hier op in het portfolio. Op basis hiervan worden de doelen voor de komende periode vastgesteld in overleg met de leerkracht.

Gesprekkencyclus

Ouders/verzorgers worden vier maal per jaar uitgenodigd om in gesprek te gaan over de ontwikkeling van hun kinderen:

  • Bij de start van het schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een startgesprek. Tijdens dit gesprek maken zij kennis met de leerkracht en informeren zij de leerkracht over de onderwijsbehoeften van hun kinderen.
  • In november wordt er een (facultatief) voortgangsgesprek georganiseerd voor ouders en leerlingen van groep 3-7. Tijdens het gesprek praat de leerkracht met ouders/verzorgers en de leerling over hoe het is gegaan in de eerste maanden van het schooljaar, onder andere op sociaal-emotioneel vlak en Daltonvaardigheden.
  • Twee keer per jaar is er een portfoliogesprek (februari en juli). Tijdens dit gesprek wordt het portfolio en de informatie uit Parnassys (vorderingen en toetsresultaten) besproken. In groep 1 en 2 is dit gesprek tussen de ouders/verzorgers en de leerkracht. Vanaf groep 3 mogen de leerlingen bij het gesprek aanwezig zijn. Vanaf groep 5 presenteren de leerlingen hun portfolio aan hun ouders/verzorgers en de leerkracht.

In september en februari worden alle ouders/verzorgers op gesprek verwacht. Op de andere twee gespreksmomenten (in november en juli) mogen ouders/verzorgers intekenen voor een gesprek. Naast deze gesprekken is het altijd mogelijk om gedurende het jaar met de leerkracht een gesprek te plannen, als daar aanleiding voor is. Met name wanneer er leerlingen zijn die meer dan reguliere zorg nodig hebben, zullen er vaker gesprekken zijn.

Onze school

Hier vindt u alle inhoudelijke informatie over de school zoals o.a. de missie/visie, het team en ons onderwijs.
Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?